بازسازی کامل اپارتمان ۹۰ متری واقع در تهرانپارس . پروژه: پارس ۲۱-۱۱۲